Beroepscode

Om het beroep op professionele wijze uit te oefenen onderschrijft de kindercoach de onderstaande beroepscode:

De kindercoach handelt speels en denkt vanuit het perspectief en de belevingswereld van kind en opvoeder(s).

De kindercoach gebruikt taal en beelden die kind en opvoeder(s) begrijpen.

De kindercoach is zich bewust van individuele verschillen en stemt af op de individuele behoeften van het kind/gezin. De kindercoach houdt dus rekening met en heeft respect voor het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van kind en opvoeder(s).

De kindercoach benadert en behandelt  kind en opvoeder(s) als gelijkwaardig, discrimineert niet op leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of welke andere distinctie ook.

De kindercoach gaat niet alleen respectvol om met de mens – in het bijzonder met het kind – maar ook met zijn opvoeding, bezittingen en leefomgeving.

De kindercoach houdt altijd de ontwikkeling en het belang van kind en opvoeder(s) in gedachten en zal niets ondernemen wat een onevenwichtige of disharmonische ontwikkeling ten gevolge kan hebben.

De kindercoach laat kind en opvoeder(s) de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met hun normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging.

De kindercoach erkent het recht van ieder kind en iedere opvoeder om in vrijheid keuzen te maken, zich te ontwikkelen en de eigen levensloop te bepalen.

De kindercoach erkent dat hij/zij bijzondere verantwoordelijkheid draagt inzake het opkomen voor de rechten en de menselijke waardigheid van het kind dat zich in een kwetsbare of afhankelijke positie bevindt zonder voor zichzelf op te kunnen komen.

De kindercoach werkt samen met de opvoeder(s) vanuit de overtuiging dat zij hun kind het beste kunnen steunen en hier de verantwoordelijkheid voor nemen of hebben.

De kindercoach is transparant in zijn/haar werkwijze.

De kindercoach geeft geen medisch advies en/of schrijft geen medicatie voor.

De kindercoach voert, gezien de privacywet, uitsluitend overleg met derden na uitdrukkelijke toestemming van kind en opvoeder(s).

De kindercoach moet niet alleen in staat zijn om in korte tijd een vertrouwensrelatie op te bouwen met kind en opvoeder(s), maar moet deze vertrouwensrelatie ook in stand houden. Dat lukt alleen zolang kind en opvoeder(s) weten en aanvoelen dat de kindercoach integer is.

De kindercoach gaat vertrouwelijk om met alle informatie over kind en opvoeder(s) die hij/zij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart hen van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van persoonlijke gegevens en informatie.

De kindercoach onderkent de macht die inherent is aan zijn/haar positie en beseft dat hij/zij, zowel bewust als onbewust, als rolmodel en professional grote invloed kan uitoefenen op kind en opvoeder(s) en eventueel ook op derden, zoals bijvoorbeeld de school waar het kind onderwijs krijgt. Daarom is de kindercoach bedachtzaam in zijn/haar handelen en voorzichtig met het doen van uitspraken.

De kindercoach maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waardoor kind en opvoeder(s) afhankelijk worden van de kindercoach.

De kindercoach maakt de bevrediging van eigen emotionele en/of andere behoeften niet afhankelijk van de relatie met het kind.

De kindercoach kent zowel de beperkingen van het beroep als de grenzen van de persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat geen van beide overschreden worden.

De kindercoach is zich bewust van zijn/haar persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de invloed daarvan op de uitoefening van het beroep kindercoach.

De kindercoach weet dat zijn/haar eigen integriteit belangrijk is voor alle kindercoaches in de beroepsgroep samen, daar de maatschappelijke uitstraling van één oneerlijke, onoprechte of onrechtvaardige coach alle anderen kan schaden.

De kindercoach aanvaardt en zoekt waar nodig samenwerking met andere kindercoaches en professionals.

De kindercoach neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting hij/zij zichzelf als mens én als coach gaat ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren.

De kindercoach heeft een aansprakelijkheidsverzekering of heeft op andere wijze ervoor gezorgd dat eventuele schade waarop hij/zij kan worden aangesproken, in redelijkheid gedekt is.

De kindercoach laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of die algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan.

De kindercoach komt op voor de belangen van kind en opvoeder(s), maar houdt ook rekening met de belangen van anderen, in de breedste zin van het woord, en werkt niet mee aan zaken die schade kunnen berokkenen aan individuen, groepen, organisaties, de maatschappij, of andere zaken die respect verdienen.